Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

O odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z obowiązkowej polisy OC może starać się pokrzywdzony, który doznał urazu jeśli spełnione zostały przesłanki z art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

To nie rolnik wypłaca odszkodowanie a towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym rolnik jest ubezpieczony.

Również rolnikowi, który uległ wypadkowi w swoim gospodarstwie należy się odszkodowanie z polisy OC jeśli spełnione są powyższe przesłanki a winę ponosi: osoba wspólnie zamieszkująca z rolnikiem lub świadcząca pomoc rodzinną czy sąsiedzką w gospodarstwie rolnym.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w rolnictwie wypłacane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie jest jedynym świadczeniem, które przysługuje poszkodowanym w gospodarstwie rolnym. Należy pamiętać, że szkoda powstała w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego powinna zostać zlikwidowana z obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej, którą powinien posiadać każdy rolnik. A więc to nie rolnik wypłaca odszkodowanie a towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym rolnik ma wykupioną polisę OC. Uprawnienie do żądania odszkodowania z polisy OC gospodarstwa rolnego wynika z art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Artykuł ten stanowi, że „z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest  śmierć,  uszkodzenie  ciała,  rozstrój  zdrowia  bądź  też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.” Mamy więc do czynienia z przesłankami podmiotowymi a więc katalogiem osób, które mają ponosić winę za wypadek oraz przesłankami przedmiotowymi czyli związkiem pomiędzy prowadzeniem gospodarstwa rolnego a zaistniałą szkodą.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowania rolnicze przysługują każdemu, kto został poszkodowany, jeśli zostaną spełnione powyższe przesłanki. Również rolnikowi, który uległ wypadkowi w swoim gospodarstwie należy się odszkodowanie z polisy OC jeśli winę ponosi: osoba wspólnie zamieszkująca z rolnikiem lub świadcząca pomoc rodzinną czy sąsiedzką w gospodarstwie rolnym.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności.

Abstrahując od powyższego, należy się zastanowić nad zasadą ponoszenia odpowiedzialności przez właściciela gospodarstwa rolnego. Zasada ogólna wynikająca z art. 415 k.c. ma zastosowanie do wypadków, za które odpowiada posiadacz niewielkiego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z powołanym przepisem „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Więc dochodzić odszkodowania można jedynie jeśli rolnik bądź osoba pracująca w gospodarstwie rolnym ponosi za wypadek winę.

Przykład 1:

Rolnik poprosił syna, który od pewnego czasu nie mieszka już na terenie gospodarstwa rolnego, o oporządzenie byków w oborze. Syn został poturbowany przez agresywnego i nieuwiązanego byka w wyniku czego doznał złamania żeber oraz ręki. Winę za wypadek ponosi rolnik ponieważ dopuścił osobę, której agresywny byk nie znał co spowodowało większą agresję. Ponadto jego wina wynika z faktu dopuszczenia osoby trzeciej do niezabezpieczonego zwierzęcia.

Przykład 2:

Rolnik poprosił matkę o przeprowadzenie prac na drabinie mających na celu pielęgnację drzewek owocowych. Drabina była wykonana z drewna a jej stan techniczny był zły. Rolnik mino wszystko powierzył pracę matce, która spadła w wyniku złamania się szczebla drabiny doznając złamania kręgosłupa. Wina rolnika wynika z udostępnienia drabiny w złym stanie technicznym osobie pracującej w jego gospodarstwie rolnym.

Drugą zasadą ponoszenia odpowiedzialności za wypadki w rolnictwie jest wynikająca z art. 435 k.c. zasada ryzyka. Zgodnie z powołanym przepisem „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu (…)” .  Mamy więc do czynienia z gospodarstwem rolnym zmechanizowanym, które nie mogłoby funkcjonować bez wykorzystania sił przyrody. Istotą ryzyka jest z góry przesądzona odpowiedzialność. Rolnik posiadający tak duże gospodarstwo odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z ruchem tego gospodarstwa nawet jeśli nikt nie ponosi za wypadek winy.

Przykład:

Na terenie gospodarstwa rolnego, do którego mają zastosowanie przepisy art. 435 k.c. osoba pracująca przy naprawie maszyny rolniczej, straciła równowagę i spadła doznając złamania biodra. Niezależnie od przyczyny upadku (zawrót głowy, poślizgnięcie się lub potknięcie o wystające elementy) poszkodowany doznał urazu w związku z ruchem zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody a więc powinien otrzymać odszkodowanie.

Jakie odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

O wysokości zadośćuczynienia oraz rodzajach odszkodowań za odniesione urazy piszemy w artykule Wypadek komunikacyjny.

Odzkodowania rolnicze - ile czasu na dochodzenie?

Na dochodzenie odszkodowania macie Państwo nawet 20 lat. Najprawdopodobniej jest jeszcze czas na odzyskanie odszkodowania.

Przeczytaj o kolejnej osobie, która uzyskała pomoc od firmy AP Odszkodowania w artykule: Odszkodowanie za upadek z drabiny

Radomsko, Piotrków Trybunalski, Kłobuck, Łódź, Sosnowiec, Bełchatów, Katowice, Częstochowa 2019

dane kontaktowe

AP Odszkodowania Paweł Gaj
ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4
42-200 Częstochowa

 

TEL: 34 374 37 36

GSM: +48 792 020 240
Email: biuro@apo24.pl

godziny otwarcia

Pn - Pt: 9:00 - 17:00
Sb: nieczynne

facebooklogo