Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? Pamiętaj aby zawsze udać się do lekarza w celu przeprowadzenia rutynowych badań. Możesz być w szoku i nie zdawać sobie sprawy, że doznałeś uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy możesz się ubiegać o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

O odszkodowanie za wypadek komunikacyjny możesz się ubiegać:

 • jeśli prowadziłeś lub byłeś pasażerem pojazdu (samochodu, motocykla, roweru) i do wypadku doszło nie z Twojej winy,
 • jeśli byłeś pasażerem pojazdu, który prowadził sprawca,
 • jeśli jako pieszy zostałeś potrącony przez pojazd.

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje wszystkim osobom, które poniosły obrażenia wskutek wypadku drogowego. Dotyczy to pasażerów, pieszych, rowerzystów, motocyklistów, kierowców, którzy nie spowodowali wypadku, a także innych uczestników zdarzenia. Jeśli osoba poszkodowana nie ukończyła 18. roku życia, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest wypłacane rodzicom lub prawnym opiekunom nieletniego.

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty lub pieszego

Pieszy lub rowerzysta, który odniósł obrażenia w wyniku wypadku drogowego, ma prawo wystąpić o odszkodowanie za potrącenie. Uczestnik zdarzenia musi jednak udowodnić, że nie ponosi winy za wypadek i nie przyczynił się do jego zaistnienia. W tym celu należy przystąpić do postępowania karnego, aby udowodnić, że wyłączną winę za wypadek ponosi osoba kierująca pojazdem lub pieszy. Udowodnienie winy jest bowiem podstawą do uzyskania odszkodowania za potrącenia.

Jaka jest wysokość odszkodowania za potrącenia?

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty lub pieszego może mieć różną wysokość. Na ostateczną kwotę rekompensaty finansowej wpływa wiele czynników, m.in.:

 • udowodnienie wyłącznej winy sprawcy wypadku;
 • przyczynienie się do wypadku – w tej sytuacji odszkodowanie za wypadek rowerowy zostanie pomniejszone o odpowiedni procent przyczynienia (nawet o 90%);
 • wielkość obrażeń – im cięższe obrażenia i dłuższe leczenie, tym wyższa wysokość odszkodowania; ważne więc, by dokumentować wszystkie dolegliwości i przebieg leczenia.

Ile wynosi odszkodowanie za potrącenie pieszego lub rowerzysty? Wysokość odszkodowania jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników. Aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie za wypadek na rowerze lub na pasach, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów z AP Odszkodowania. Przeprowadzimy Cię przez cały proces i będziemy Cię reprezentować w postępowaniu karnym i cywilnym. Nie pobieramy opłat wstępnych, a prowizję od usługi pobierzemy dopiero wtedy, gdy uzyskasz odszkodowanie za wypadek na pasach lub na rowerze.

Więcej o wysokości odszkodowania za potrącenia piszemy tutaj.

Zdobądź wiedzę na temat przysługujących Ci praw

Raporty Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji pokazują, że liczba wypadków w Polsce z roku na rok jest coraz mniejsza. Raport z 2018 roku zawierający statystyki dotyczące wypadków, które miały miejsce w 2017 roku pokazuje, że liczba wypadków zmniejszyła się nieznacznie w porównaniu do lat 2015 i 2016. Niemniej jednak statystyki są przerażające. Otóż w roku tym Policji zgłoszono 32 760 wypadków drogowych a w ciągu ostatnich 10 lat mieliśmy do czynienia z 379 401 zdarzeniami, w których rannych zostały 468 982 osoby.

Mimo tak wielkich liczb, świadomość odszkodowawcza osób poszkodowanych w wypadkach jest wciąż niewielka. Każdy kto został ranny w wypadku komunikacyjnym i nie ponosi winy za ten wypadek powinien dochodzić swoich praw. Takiej osobie przysługuje odszkodowanie komunikacyjne.

Zadośćuczynienie

Podstawowym roszczeniem wynikającym z doznanych urazów, o którym poszkodowani nie posiadają wiedzy jest zadośćuczynienie po wypadku. Jest to forma zrekompensowania krzywdy doznanej z powodu utraty zdrowia. Zadośćuczynienia można dochodzić na podstawie art. 445 k.c. §1. „W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” oraz art. 444 k.c. §1. „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”. Powyższe przepisy umożliwiają pokrzywdzonym dochodzenie swoich praw. Kwoty zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia zasądzane przez sądy wynoszą od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Jest to często nawet 500 % więcej niż kwoty wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe w postępowaniu likwidacyjnym. Dlatego warto udać się po pomoc do ekspertów zajmujących się na co dzień walką o odszkodowania komunikacyjne.

Odszkodowanie – koszty leczenia

Kolejnym, nie mniej ważnym roszczeniem jest odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, obejmujące wszelkie koszty poniesione lub nawet nieponiesione ale przy uwzględnieniu zasad słuszności konieczne (nieponiesione koszty opieki w przypadku kiedy opiekę sprawuje osoba najbliższa) w związku ze skutkami wypadku. Odszkodowanie za szkodę osobową najczęściej obejmuje:

 • koszty zakupów leków;
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych;
 • koszty konsultacji u specjalistów;
 • koszty zakupu środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych;
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego, protez;
 • koszty związane z przejazdami osób bliskich na wizyty do szpitali.

Odszkodowanie – zakup lub przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Niestety w niektórych przypadkach koszty są zdecydowanie większe. Do takich kosztów należy między innymi dostosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej a nawet zakup mieszkania lub domu. Takie stanowisko przedstawia między innymi Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 stycznia 2016 r. sygn. akt III APa 52/15 a także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2007 r. sygn. akt III CSK 109/07.

Odszkodowanie – zakup lub przystosowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Kolejnym ogromnym kosztem, koniecznym do tego aby w jak największym stopniu móc wrócić do życia sprzed wypadku jest zakup samochodu przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej. O konieczności wypłaty takiego odszkodowania zdecydował Sąd Okręgowy w Sieradzu wyrokiem z dnia 17 maja 2017 r. sygn. akt I C 242/16.

Odszkodowanie za utracone dochody

Jeśli do wypadku doszło w drodze do lub z pracy albo w pracy, poszkodowany otrzymuje 100 % wynagrodzenia. Jeśli jednak było inaczej wynagrodzenie jest wypłacane w wysokości 80 % lub nawet 70 % za czas pobytu w szpitalu. Po upływie 182 dni przebywania na zwolnieniu chorobowym ZUS może przyznać w uzasadnionych przypadkach świadczenie rehabilitacyjne wynoszące 90 % podstawy zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące a po upływie tego czasu 75 % podstawy zasiłku chorobowego. Mamy w tym przypadku do czynienia z utraconymi dochodami, które mogą sięgnąć od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jest to oczywiście szkoda, którą poniósł pokrzywdzony i podmiot odpowiedzialny ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za utracone dochody.

Odszkodowanie za koszty opieki

Nawiązując do wyżej wskazanych kosztów, których pokrzywdzony nie poniósł, a za które odszkodowanie mimo wszystko mu się należy, możemy mówić o niezbędnej opiece. Nawet przy niewielkich urazach, skutkujących unieruchomieniem kończyny górnej lub dolnej zakres prac i czynności życia codziennego jest diametralnie ograniczony. Robienie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków a niejednokrotnie również higiena osobista są poza zasięgiem poszkodowanego. Przy tych czynnościach niezbędna jest pomoc osób trzecich. Najczęściej pomocy takiej udzielają najbliżsi członkowie rodziny, przyjaciele lub uczynni sąsiedzi. Osoby te nie otrzymują za pomoc wynagrodzenia a mimo wszystko odszkodowanie w kwocie od kilkuset do kilku tysięcy jest przyznawane przez sądy. Roszczenie to należy wywodzić z art. 444 § 1 k.c., którego wykładnia zacytowana przez Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 30 maja 2016 r. sygn. Akt III CA 187/16, brzmi następująco: „prawo poszkodowanego do ekwiwalentu z tytułu zwiększonych potrzeb, polegających na konieczności korzystania z opieki osoby trzeciej nie jest uzależnione od wykazania, iż poszkodowany efektywnie wydał odpowiednie koszty z tytułu opieki. Przy czym prawo do odszkodowanie nie zależy od wykazania, że poszkodowany efektywnie wydatkował środki na koszty opieki.” Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1977 roku, I CR 143/77, „Bez znaczenia pozostaje również okoliczność, że pomoc powódce świadczona była przez członków rodziny”.

Kolejnym istotnym świadczeniem, do którego może być uprawniony poszkodowany jest renta wyrównawcza o której piszemy tutaj.

Odszkodowanie komunikacyjne – ile czasu na dochodzenie?

Roszczenie z tytułu wypadku komunikacyjnego przedawnia się w większości przypadków z upływem 20 lat. Najprawdopodobniej masz jeszcze czas na dochodzenie odszkodowania. Nasza firma skutecznie przeprowadza odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych. Skontaktuj się z nami, a wyślemy do Ciebie przedstawiciela, który rozpocznie procedurę niezbędną do otrzymania rekompensaty.

Mamy nadzieję, że powyższe pozwoli Państwu podjąć decyzję dotyczącą walki o należne odszkodowanie i zadośćuczynienie. My ze swojej strony namawiamy do powierzenia sprawy profesjonalnym podmiotom, które z racji ilości prowadzonych spraw mają ogromne doświadczenie w tym zakresie. Pomagamy osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowania komunikacyjne w związku z poniesionymi stratami i dopełniamy wszystkich niezbędnych formalności. Sprawy sądowe prowadzi dla nas najlepsza kancelaria Częstochowa.

Przeczytaj o kolejnej osobie, której pomogliśmy odzyskać należne odszkodowanie tutaj.

 

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.