Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Jednym z najbardziej wstrząsających momentów w naszym życiu jest śmierć osoby bliskiej. Gdy do nieszczęścia dochodzi niespodziewanie, w wyniku wypadku, cierpienie jest jeszcze większe. Ustawodawca w art. 446 § 4 k.c. umocował sądy do tego aby mogły przyznawać najbliższym członkom rodziny odszkodowanie jakim jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Samo zadośćuczynienie zostało określone w art. 445 k.c. jako odpowiednia suma pieniężna za doznaną krzywdę. Takie stwierdzenie nastręcza zarówno sądom jak i pełnomocnikom największych trudności. Ta forma świadczenia, którą towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy powinno zapłacić rodzinie ma być ekonomicznie odczuwalna ale w żaden inny sposób nie została określona. Granicą wysokości zadośćuczynienia ma być to aby osoba, która je otrzymała nie wzbogaciła się. Jest to kolejna klauzula generalna dająca sądom swobodę decyzyjną i odsyłająca do norm pozaprawnych.

Wysokość zadośćuczynienia – odszkodowania

W związku z powyższymi rozważaniami należy sobie uświadomić, że brak jakiejkolwiek sprecyzowanej listy osób bliskich, którym przysługuje konkretna kwota zadośćuczynienia. Należne zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jaką jest dziecko dla jednego sądu będzie miało inną wielkość niż dla drugiego. Sąd rejonowy w Myszkowie dnia 12 maja 2015 r. w sprawie o sygnaturze I C 3/15 zasądził na syna zmarłego w wyniku wypadku kwotę 4.000,00 zł jako zadośćuczynienie za śmierć ojca. Natomiast sąd apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22 listopada 2018 r. uznał, że zadośćuczynienie za śmierć matki lub ojca łącznie na rzecz dziecka po stracie rodzica należy przyznać kwotę 100.000,00 zł. W każdym z powyższych wyroków sąd uznał, że więź emocjonalna łącząca zmarłego z dzieckiem była ponadprzeciętna a jednak wyroki różnią się tak znacząco. Nie nam oceniać kto i jak prowadził powołaną sprawę z Myszkowa jednak ostateczną decyzję zawsze podejmuje sąd. Z treści wyroku wynika, że powód żądał 60.000,00 zł jako zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Wpływ na wysokość odszkodowania zawsze będą miały takie czynniki jak wiek poszkodowanego, to czy zamieszkiwał wspólnie ze zmarłym, jak dużo spędzali ze sobą czasu, czy mieli wspólne pasje i czy wspólnie je realizowali… Zasadniczo inaczej proces żałoby po śmierci rodzica przechodzi nastolatek wspólnie zamieszkujący z rodzicami a inaczej osoba w średnim wieku nawet jeśli ma z rodzicami częsty kontakt.

Jak uzyskać właściwe zadośćuczynienie?


Profesjonalne kancelarie odszkodowawcze wiedzą, że odszkodowanie jakim jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest zasądzane zupełnie inaczej w różnych sądach. Wieloletnie doświadczenie pozwala zgromadzić informacje o wysokości zadośćuczynienia zasądzanej w każdym miejscu. Dzięki instytucji właściwości sądu a dokładnie dzięki możliwości wyboru tejże właściwości w niektórych przypadkach, sprawę można skierować do sądu, w którym istnieje możliwość uzyskania właściwego zadośćuczynienia. Oczywiście jego wysokość zależeć będzie w każdym miejscu od takich czynników jak stopień bliskości oraz więź emocjonalna jaka łączyła zmarłego z  roszczącym.

Zadośćuczynienie a przyczynienie się do wypadku lub śmierci


Na wysokość zadośćuczynienia może mieć wpływ również ewentualne przyczynienie się poszkodowanego do wypadku lub do śmierci. Przyczynienie się do wypadku i w konsekwencji do śmierci może mieć miejsce np. przy jeździe z nadmierną prędkością, która mogła mieć wpływ na wypadek, chociaż sam wypadek został spowodowany przez innego kierowcę. Przyczynienie się do śmierci występuje w przypadku świadomej jazdy w pojeździe z nietrzeźwym kierowcą, który doprowadził do wypadku lub się do niego przyczynił. Przyczynienie występuje również w przypadku braku zapiętych pasów bezpieczeństwa w chwili wypadku. Takie fakty najczęściej wychodzą na jaw na etapie postępowania karnego. Przyczynienie może obniżyć zadośćuczynienie nawet o 90 %. Również na tym etapie dobre kancelarie mogą nieodpłatnie przystąpić do postępowania karnego aby powoływać dowody mogące wykazać, że do przyczynienia nie doszło. Dlatego tak ważne jest aby niezwłocznie powierzyć prowadzenie sprawy profesjonaliście.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Katalog osób, którym przysługuje odszkodowanie jakim jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest otwarty. Co prawda art. 446 k.c. wskazuje najbliższych członków rodziny, jednak orzecznictwo idzie w kierunku przyjęcia za najbliższych członków rodziny również konkubentów, przysposobionych czy nawet teściów. Ciężar udowodnienia bliskości i więzi emocjonalnej w przypadku małżonka, dziecka czy rodzica będzie lżejszy niż w przypadku konkubenta czy teścia. Należy pamiętać, że więź oraz bliskość powinny być ponadprzeciętne aby sąd mógł przyznać zadośćuczynienie.

Różnica między świadczeniem należnym a wypłaconym przez ubezpieczyciela

Niejednokrotnie towarzystwa ubezpieczeniowe wydają decyzje odmowne w tego typu przypadkach. Zwłaszcza jeśli osobami bliskimi dla zmarłego są wnuki, rodzeństwo, konkubenci, dziadkowie. W przypadku dzieci, rodziców czy małżonków takie sytuacje zdarzają się rzadko. Mimo wszystko jeśli ubezpieczyciel zdecyduje wypłacić zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest to często nie więcej niż 20%-30% należnego świadczenia. Aby uzyskać właściwe zadośćuczynienie najlepiej powierzyć sprawę profesjonalnym pełnomocnikom, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.

Czym różni się zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej od odszkodowania?


O odszkodowaniu i zadośćuczynieniu często mówi się zamiennie, jednak należy mieć świadomość, że są to odrębne instytucje prawa cywilnego. Zadośćuczynienie za śmierć syna lub innej bliskiej osoby jest świadczeniem mającym na celu pokrycie tzw. szkody niemajątkowej, czyli złagodzenie cierpień psychicznych i fizycznych będących wynikiem straty. Do doznanych krzywd możemy zaliczyć m.in. szok wywołany stratą bliskiego, pogorszenie stanu psychicznego, tęsknotę, ból, osamotnienie oraz pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej.

Z kolei odszkodowanie jest rekompensatą szkody majątkowej wypłacaną w celu pokrycia szkody rzeczywistej i utraconych korzyści, które mógłby uzyskać poszkodowany, gdyby nie doszło do straty. Śmierć osoby bliskiej jest sytuacją, w której poszkodowany może uzyskać zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie za śmierć córki lub innego bliskiego. W tym przypadku odszkodowanie wyrównuje straty materialne, natomiast zadośćuczynienie łagodzi krzywdy psychiczne będące efektem straty.

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć ojca lub innej bliskiej osoby?


Jesteśmy świadomi tego, że żadne pieniądze nie zrekompensują utraty bliskiej osoby. Jednak śmierć bliskiego wpływa nie tylko na pogorszenie stanu psychicznego. Jeśli zmarły był jedynym żywicielem rodziny, bliscy muszą zmagać się także ze stratami finansowymi, które może złagodzić zadośćuczynienie za śmierć brata, ojca lub innego członka rodziny. O zadośćuczynienie można ubiegać się w ciągu 3 lat od momentu otrzymania informacji o szkodzie. Jeśli natomiast zdarzenie ma znamiona przestępstwa, o zadośćuczynienie za śmierć siostry, rodzica lub innego bliskiego można ubiegać się w ciągu 20 lat.

Poszkodowany może zwrócić się do ubezpieczyciela samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy odszkodowawczej. Prawnicy z AP Odszkodowania mają doświadczenie w kontakcie z towarzystwami ubezpieczeniowymi i walce o wysokie zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w sądzie. Szczegółowo przeanalizujemy przedstawioną dokumentację oraz pomożemy w merytorycznym i obiektywnym uzasadnieniu konieczności wypłacenia rekompensaty.

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.