Regulamin serwisu i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  I  Słowniczek

 

 1. Administrator – AP Odszkodowania Paweł Gaj z siedzibą z Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4 NIP: 5732524308
 2. Umowa Główna – umowa wiążąca Administratora z Klientem lub Agentem;
 3. Pracownicy – osoby zatrudnione u Administratora realizujące warunki umowy głównej;
 4. Panel – serwis internetowy, z którego po zalogowaniu się przez użytkownika można pozyskać informacje na temat sprawy, która dotyczy danego użytkownika;
 5. Klient – strona umowy głównej zawartej z Administratorem o świadczenie usług polegających na uzyskaniu odszkodowania;
 6. Agent – strona umowy głównej zawartej z Administratorem o świadczenie usług agencyjnych;
 7. Regulamin – zasady korzystania z Panelu należącego do Administratora;
 8. Użytkownicy – Administrator, Pracownicy, Klient, Agent;

 

II Wstęp

 

 1. Dostęp do Panelu posiadają: Administrator, Pracownicy oraz strony umowy zawartej z Administratorem i tylko w czasie obowiązywania pomiędzy nimi umowy głównej;
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych jest Administrator;
 3. Szczegółowe informacje odnośnie danych osobowych znajdują się w umowie pomiędzy Klientem a Spółką oraz w Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookies znajdującej się na stronie internetowej Administratora;
 4. Korzystanie z Panelu jest bezpłatne;
 5. Klient może posiadać jeden dostęp do Panelu;

 

  III  Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania z Panelu Klienta niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz jedna z poniższych przeglądarek internetowych:

– FireFox w wersji 62.0.1 lub wyższej;

– Google Chrome w wersji 69.0.1 lub wyższej,

– Opera w wersji 56.0.1 lub wyższej;

– Microsoft Edge w wersji 17.1 lub wyższej;

– Safari;

2. posiadanie przez Klienta numeru telefonu oraz adresu email, podanego na umowie z Administratorem

 

  IV  Zasady korzystania z Panelu

 

 1. Panel Klienta jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 2. Administrator Panelu zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Panelu w związku z koniecznością przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych lub usunięcia zaistniałej awarii;
 3. Klient, po zarejestrowaniu zawartej umowy w Panelu, otrzymuje na adres email, podany w umowie link do Panelu wraz z informacją o sposobie pierwszego logowania;
 4. Agent otrzymuje dane do logowania na adres email przypisane dla niego przez Administratora;
 5. Logowanie do Panelu możliwe jest poprzez stronę internetową pod adresem https://serwis.apo24.pl;
 6. W celu dokonania logowania przez Klienta, konieczne jest wpisanie w formularzu służącym do logowania adresu email i numeru telefonu komórkowego podanego w umowie;
 7. W celu dokonania logowania przez Agenta, konieczne jest wpisanie w formularzu służącym do logowania adresu email i hasła podanego w wiadomości email otrzymanej od Administratora;
 8. Po zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła na hasło o odpowiedniej trudności zwierające co najmniej 8 znaków w tym duże i małe litery i co najmniej jedną cyfrę;
 9. Hasła nie należy udostępniać osobom trzecim;
 10. Nie należy stosować zapamiętywania hasła w ustawieniach przeglądarki internetowej;
 11. Klient nie jest uprawniony do dokonywania edycji informacji zamieszczonych w Panelu przez Administratora oraz ich usuwania.
 12. Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta lub Agenta w wypadku stwierdzenia korzystania z Panelu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, Umową Główną lub obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Administrator, w przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do tożsamości Agenta lub Klienta, logującego się do Panelu, jest uprawniony do zablokowania dostępu, do czasu potwierdzenia logowania przez Agenta lub Klienta.

 

  V  Postanowienia szczególne

 

 1. W przypadku pojawienia się błędu w trakcie logowania do Panelu lub innych błędów w trakcie użytkowania Panelu, Klient/Agent jest obowiązany do niezwłocznego kontaktu z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z opisem błędu na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@apo24.pl;
 2. Klient/Agent nie jest upoważniony do przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia tego faktu, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Panelu.
 3. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim czy inne wykorzystanie materiałów i informacji znajdujących się w Panelu przez Klienta/Agenta lub inne osoby, którym Klient/Agent umożliwił logowanie do Panelu Klienta.
 4. Dane wprowadzone przez Administratora do Panelu są własnością Administratora.
 5. Dostęp do Panelu możliwy jest wyłącznie w czasie obowiązywania umowy głównej.
 6. W przypadku zakończenia lub wygaśnięcia umowy, Administrator zablokuje dostęp do Panelu użytkownikowi, z którym łączyła go umowa.

 

 

  VI  Zmiana Regulaminu

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zakończenia świadczenia usługi Panel. W takim przypadku, Klient/Agent zostanie poinformowany o planowanym zakończeniu działania Panelu na minimum 30 dni przed planowaną datą zakończenia świadczenia usługi.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zakres świadczonej usługi lub zmianę przepisów prawa. O planowanej zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany w czasie nie krótszym niż 7 dni przed terminem wejścia w życie zmiany. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Klient/Agent jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Panelu.
 3. Zmiana funkcjonalności Panelu poprzez modyfikację lub dodawanie nowych funkcji nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

 

  VII  Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie https://apo24.pl/regulamin
 3. W celu korzystania z Panelu, Klient/Agent dokonując pierwszego logowania obowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz je zaakceptować.

 

 

 

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest AP Odszkodowania Paweł Gaj z siedzibą w Częstochowie 42-202, przy ul. Dąbrowskiego 11 lok 4.

2) inspektorem ochrony danych w AP Odszkodowania Paweł Gaj jest Aleksandra Rybak-Gaj z którym można się kontaktować za pomocą adresu email kancelaria@rybakgaj.pl lub Aleksandra Rybak-Gaj, ul. Dąbrowskiego 11/4, 42-202 Częstochowa.

3) Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

– dochodzenia roszczeń odszkodowawczych dla osoby poszkodowanej – dane osoby poszkodowanej przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– udowodnienia stanu fatycznego – dane świadków przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt a lub d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Możliwy zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub wykonywania pracy, numer telefonu, wykonywany zawód. Niezbędny zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub wykonywania pracy);

– dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od osoby odpowiedzialnej za wypadek – dane osoby odpowiedzialnej przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Możliwy zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, pesel, seria i numer dowodu osobistego, seria i numer prawa jazdy, adres zamieszkania, miejsce wykonywania pracy, wysokość zarobków, numer telefonu, wykonywany zawód, stan zdrowia, dane dotyczące karalności. Niezbędny zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub wykonywania pracy);

– pozyskiwania informacji mających na celu ustalenie odpowiedzialności za wypadek od organów, urzędów, zakładów pracy oraz wymiany korespondencji towarzystwami ubezpieczeniowymi – dane osób pracujących w wyżej wymienionych podmiotach przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (możliwy zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub stanowisko pracy);

– prowadzenia rekrutacji pracowników – dane osób aplikujących przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– zatrudnienia lub współpracy biznesowej – dane pracowników przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

przesłania oferty handlowej przez portale internetowe po wcześniejszym udzieleniu zgody przez potencjalnego klienta zgodnie z regulaminami portali internetowych – dane potencjalnych klientów przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt a lub d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

4) Administrator może przekazywać dane:

– podmiotowi wskazanemu przez klienta jako podmiot odpowiedzialny za wypadek;

– Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, które ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za naprawienie szkody;

– Kancelarii Radcy Prawnego Aleksandra Rybak-Gaj z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4 – w przypadku wystąpienia na drogę sądową;

– Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych jeśli sprawa dotyczy roszczeń z tytułu wypadku przy pracy;

– Polskim Sądom Powszechnym jeśli sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego;

– Prokuraturze i/lub Policji jeśli będzie reprezentować poszkodowanego w sprawie karnej lub w sprawie o wykroczenie;

– podmiotom świadczącym usługi hostingowi i informatyczne;

– Poczcie Polskiej S.A.;

– organom administracji publicznej w przypadkach wskazanych w przepisach prawa administracyjnego.

5) Administrator w zależności od kategorii osób, których dane dotyczą trwale usunie dane po upływie:

– klient – 6 lat od końca roku, w którym została wykonana umowa;

– świadek – miesiąca od prawomocnego zakończenia sprawy, prawomocnej ugody, wygaśnięcia umowy z innych przyczyn;

– osoba odpowiedzialna – 6 lat od prawomocnego zakończenia sprawy, prawomocnej ugody, wygaśnięcia umowy z innych przyczyn;

– osoba zatrudniona w podmiocie, z którym prowadzimy korespondencję – 6 lat od prawomocnego zakończenia sprawy, prawomocnej ugody, wygaśnięcia umowy z innych przyczyn;

– osoba aplikująca do pracy – 6 miesięcy od rozpoczęcia przetwarzania jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy lub okresu wymaganego przez przepisy prawa w związku z przechowywaniem dokumentacji pracowników;

– pracownicy – okresu wymaganego przez przepisy prawa w związku z przechowywaniem dokumentacji pracowników;

– współpracownicy – 5 lat od końca roku, w którym została wystawiona ostatnia faktura zawierająca dane podmiotu, z którym współpracujemy;

– potencjalny klient – zgodnie z regulaminami portali internetowych, na których klienci rejestrują lub podają swoje dane

6) Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,  prawo do żądania usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Uprawnienia te mogą być ograniczone przepisami prawa unijnego lub polskiego.

7) Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub innego prawa unijnego lub polskiego;

8) Dane osobowe mogą trafić do państwa trzeciego jeśli wypadek miał miejsce poza granicami RP lub w wypadku brał udział pojazd zarejestrowany w innym kraju niż Polska.

9) Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany tzn. bez ingerencji człowieka.

 

Nasza strona stosuje pliki Cookies

Czym są pliki cookie?

Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. ciasteczek). Ciasteczka to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową za każdym razem, kiedy wchodzisz na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu również po zamknięciu przeglądarki.

Korzystając z naszej strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.

Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu możemy rozpoznać, że odwiedziłeś nas już wcześniej i w niektórych przypadkach będziemy mogli dopasować prezentowaną treść do Ciebie i Twoich potrzeb.

Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, a także blokować lub usuwać te, które pochodzą ze stron apo24.pl (i innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Możesz również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat możesz uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której dowiesz się, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

Pamiętaj, usunięcie wszystkich plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z danej strony internetowej.