Bezpłatna analiza Twojej sprawy
  Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

  Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – ojca, matki, męża, żony, syna, córki

  Jednym z najbardziej wstrząsających momentów w naszym życiu jest śmierć osoby bliskiej. Gdy do nieszczęścia dochodzi niespodziewanie, w wyniku wypadku, cierpienie jest jeszcze większe. Krzywda doznana w wyniku takiej tragedii ma podłoże zarówno emocjonalne jak i materialne. Poczucie straty, smutku, przygnębienia a następnie żalu i złości pozostawia w nas ślad, który będzie nam towarzyszył do końca życia. Bardzo często taka tragedia wiąże się również ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej rodziny. Zdarza się, że to zmarły przyczyniał się w znacznym stopniu do zaspakajania finansowych potrzeb rodziny. Potrzeby materialne rodziny i pogorszenie sytuacji życiowej to jednak nie wszystko. Osobista pomoc, której zmarły udzielał równie chętnie co wsparcia finansowego, a której rodzina już nigdy nie uświadczy z jego strony ma wpływ na rodzaj oraz wysokość świadczenia należnego bliskim. Dlatego tak ważne jest, aby uzyskać odszkodowanie za śmierć męża lub innej osoby bliskiej.

  Formalności związane z rozpoczęciem postępowania odszkodowawczego za śmierć bliskiej osoby

  Do rozpoczęcia postępowania mającego na celu uzyskanie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej musimy wiedzieć kto może się o nie starać. Art. 446 § 3 k.c. wskazuje na najbliższych członków rodziny zmarłego. Bez wątpienia mamy do czynienia z rodzicem, dzieckiem, dziadkami, wnukami, współmałżonkami oraz rodzeństwem. Zgodnie jednak z ugruntowanym orzecznictwem przepisu tego nie należy stosować wyłącznie do krewnych czy małżonków. Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie i zbadać, jaka więź emocjonalna łączyła osobę roszczącą ze zmarłym. Krąg osób uprawnionych może zostać rozszerzony na konkubentów czy członków rodziny zastępczej.

  Po ustaleniu, czy możemy starać się o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, niezbędne będzie skompletowanie dokumentów potwierdzających nasze pokrewieństwo lub/oraz więź łączącą nas ze zmarłym. Mowa tutaj o akcie urodzenia lub małżeństwa oraz innych dowodach takich jak zeznania świadków, wspólne zdjęcia czy filmy.

  Towarzystwa ubezpieczeniowe często wykonują wywiad środowiskowy, który może mieć negatywny wpływ na pogrążonych w cierpieniu bliskich osoby zmarłej. Wskazane jest aby przy takim spotkaniu uczestniczył profesjonalny pełnomocnik. Studzi on zapał niektórych pracowników ubezpieczyciela do doszukiwania się czynników mogących mieć wpływ na obniżenie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej.

  Jakie świadczenia przysługują po śmierci osoby bliskiej?

  Gdy członek rodziny ginie w wypadku, osoba lub podmiot odpowiedzialny ma obowiązek spełnienia świadczeń na rzecz osób pokrzywdzonych. Bez znaczenia jest fakt czy osoba bliska zmarła w wyniku wypadku drogowego, wypadku w pracy czy w rolnictwie.

  1. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

  Podstawowym świadczeniem przysługującym osobom bliskim po wypadku jest zadośćuczynienie po wypadku. Ma ono na celu powetowanie bólu i cierpienia po doznanej krzywdzie. Zadośćuczynienie po takiej stracie powinno zostać oszacowane na podstawie stopnia zażyłości i bliskości roszczącego ze zmarłym. Nie mniejsze znaczenie ma tutaj fakt w jakim stopniu i w jaki osoba roszcząca poradziła sobie ze śmiercią. Czy z żałobą poradziła sobie sama czy korzystała z pomocy psychologa lub psychiatry.

  Kolejnym kryterium branym pod uwagę przez sądy jest wiek osoby zmarłej oraz wiek osoby roszczącej w chwili śmierci bliskiego. Ważne jest również to, czy zamieszkiwali razem czy osobno. Kwoty zadośćuczynienia zasądzane w różnych sądach mogą być znacząco inne. Najniższe odszkodowanie za śmierć ojca to 4000 zł. Zdarzają się wyroki zasądzające odszkodowanie za śmierć matki lub ojca w wysokości 250.000 zł. Dlatego ogromne znaczenie ma tutaj doświadczenie, jakie posiadają kancelarie zajmujące się tego typu sprawami. Profesjonalista analizuje sprawę pod każdym kątem, również pod kątem właściwości sądu, aby zminimalizować szanse uzyskania niskiego zadośćuczynienia.

  2. Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

  Jeśli śmierć osoby bliskiej niesie za sobą znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, sąd może zobowiązać podmiot odpowiedzialny do zapłaty odszkodowania, mającego na celu kompensatę poniesionej szkody. Świadczenie to nie przysługuje jedynie wtedy, gdy zmarły wspomagał rodzinę wyłącznie finansowo. Mógł on również świadczyć pomoc w wielu czynnościach życia codziennego. Jest nimi pomoc w gospodarstwie domowym, w wychowaniu dzieci, wnuków, opieka w chorobie czy wsparcie na starość. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej będzie mogło  również zrekompensować wydatki, które bliscy będą musieli ponosić w przyszłości na świadczenie usług, które mógłby wykonywać zmarły. Dotyczy to remontów, utrzymania domu, opieki w trakcie choroby czy zapłaty za żłobek. Zasadniczo kwoty odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej zasądzane w Polsce wahają się w przedziale 50.000 zł –  100.000 zł.

  3. Zwrot kosztów leczenia

  Jeśli po wypadku poszkodowany wymagał leczenia, za które rodzina poniosła koszty, odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia przysługuje osobie, która te koszty poniosła. Jest to kolejna forma odszkodowania za śmierć bliskiej osoby.

  4. Koszty związane z pogrzebem

  Odszkodowanie za poniesione koszty związane z pogrzebem otrzyma osoba, która te koszty poniosła. Należy pamiętać, aby gromadzić faktury związane ze wszystkimi kosztami. Zalicza się do nich koszt miejsca na cmentarzu, organizacji pochówku, wykonania nagrobka a także stypy czy zakupionych ubrań na uroczystość pogrzebową. Wszystkie te wydatki nie zostałyby poniesione gdyby nie śmierć osoby bliskiej.

  5. Renta alimentacyjna

  Art. 446 § 2 k.c. stanowi, iż osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego.

  Walka w sądzie karnym o stwierdzenie wyłącznej winy sprawcy

  Profesjonalne kancelarie zajmujące się dochodzeniem odszkodowań przystępują do postępowania karnego w celu zabezpieczenia interesów swoich klientów. Należy pamiętać, że oskarżony o spowodowanie śmierci w wyniku wypadku będzie robił wszystko aby uwolnić się od odpowiedzialności. Rodziny zmarłych będąc w przekonaniu, że wina jest bezsporna rzadko wynajmują prawników do prowadzenia postępowań karnych. Zniechęcają ich do tego koszt takiej usługi. Niestety zdarza się, że już na etapie postępowania karnego sprawca będzie starał się wykazać, że nie ponosi winy. Może również chcieć udowodnić, że zmarły przyczynił się do wypadku. Często wynajmuje w tym celu profesjonalnego pełnomocnika. Ma to ogromny wpływ na odszkodowanie po śmierci matki, ojca, córki, syna, odszkodowanie za śmierć rodzeństwa. Udowodnienie przyczynienia zmniejsza kwoty świadczeń wypłaconych przez ubezpieczyciela nawet o kilkadziesiąt procent.

  AP Odszkodowania na wniosek swoich klientów może przystąpić do postępowania karnego nie pobierając opłat wstępnych. Doświadczeni prawnicy zrobią wszystko aby wyłączną winą obarczyć sprawcę a rodzina zmarłego otrzymała możliwie najwyższe odszkodowanie za śmierć bliskiego.

  Pomoc prawników w walce o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

  Stan psychiczny i emocjonalny po stracie osoby bliskiej niekiedy przeszkadza w podjęciu prawidłowej decyzji dotyczącej naszej przyszłości. Formalności związane z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego nie należą do najłatwiejszych nawet w przypadku dochodzenia odszkodowania za mniejszą szkodę. Należy pamiętać, że ubezpieczyciel zrobi wszystko aby nie wypłacić odszkodowania lub by wypłacić je w możliwie najniższej wysokości. Wywiad środowiskowy jest jednym z wielu narzędzi ubezpieczycieli służących do wykazania, że więź zmarłego z rodziną nie była wystarczająca do wypłaty zadośćuczynienia. Pomoc doświadczonych prawników w przygotowaniu postępowania likwidacyjnego oraz sądowego jest nieoceniona w tego typu przypadkach. Atutem kancelarii prawnych zajmujących się dochodzeniem odszkodowań oprócz ogromnego doświadczenia jest brak opłat wstępnych. Prowizyjne wynagrodzenie za usługę mobilizuje nas do szybkiego i sprawnego działania aby uzyskać najwyższe odszkodowanie za śmierć bliskiego w możliwie najkrótszym czasie.

  Ile czasu na dochodzenie odszkodowania za śmierć bliskiej osoby?

  Termin przedawnienia w sprawach o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej  jest uzależniony od tego kto ponosi winę za wypadek. Jeśli to nie zmarły został uznany za sprawcę, termin przedawnienia wynosi 20 lat. Należy pamiętać o tym, że zdarzają się sytuacje, w których możliwość uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć bliskiej osoby przysługiwać będzie nawet wówczas, gdy sprawca wypadku zginął w jego wyniku. Do takiej sytuacji dojdzie gdy inny uczestnik przyczynił się do zdarzenia. Również gdy winę ponosi osoba, która ze względu na jej wiek lub ograniczoną możliwość oceny sytuacji doprowadzi do niego. Wówczas będziemy mieli do czynienia z trzyletnim terminem przedawnienia.

  Zadośćuczynienie a odszkodowanie za śmierć bliskiego – różnice

  Często używa się zamiennie pojęć „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie”. Warto więc zaznaczyć, że oba terminy są odrębnymi instytucjami prawa cywilnego. Zarówno zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie za śmierć członka rodziny jest rekompensatą za stratę. Jednak podczas gdy zadośćuczynienie jest rekompensatą szkody niemajątkowej, odszkodowanie za śmierć córki lub innego członka rodziny zaliczamy do rekompensat szkody majątkowej. Oznacza to, że celem zadośćuczynienia jest pieniężna rekompensata za doznaną krzywdę, cierpienie i przeżycia, które nie miałyby miejsca, gdyby nie doszło do śmierci osoby bliskiej.

  Z kolei odszkodowanie za śmierć brata, siostry, za śmierć matki lub ojca ma na celu pokrycie szkody rzeczywistej i utraconych korzyści, czyli tego, co poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie doszło do tragedii. Warto przy tym zauważyć, że w przypadku straty osoby bliskiej poszkodowanemu przysługuje zarówno zadośćuczynienie za śmierć brata, jak i odszkodowanie za śmierć siostry, syna czy innego członka rodziny. Zadośćuczynienie ma łagodzić doznane wskutek straty cierpienia psychiczne, natomiast odszkodowanie wyrównywać straty materialne.

  Resumując, należy określić świadczenia przysługujące poszczególnym członkom rodziny po śmierci bliskiego

  Odszkodowanie za śmierć matki

  Po śmierci matki można uzyskać zadośćuczynienie, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. W niektórych przypadkach rentę alimentacyjną lub poniesione koszty pogrzebu.

  Odszkodowanie za śmierć ojca

  Po śmierci ojca można uzyskać takie same świadczenia jak w przypadku śmierci matki.

  Odszkodowanie za śmieć męża lub żony

  W takim przypadku przysługuje zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, koszty pochówku. Odszkodowanie za śmierć męża lub żony przysługuje, jeśli roszczący poniósł owe koszty.

  Odszkodowanie za śmierć syna

  Po śmierci syna możemy uzyskać zadośćuczynienie, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej oraz zwrot kosztów poniesionych na pochówek. Odszkodowanie za pogrzeb przysługuje oczywiście, jeśli roszczący te koszty poniósł.

  Odszkodowanie za śmierć córki

  Roszczenia odszkodowawcze będą wyglądały podobnie jak w przypadku śmierci syna.

  Odszkodowanie za śmierć dziadka lub babci

  W takim przypadku również należy się starać o zadośćuczynienie a w niektórych przypadkach o inne świadczenia wskazane wyżej.

  Czy warto ubiegać się o odszkodowanie za śmierć członka rodziny?

  Wiele osób rezygnuje z ubiegania się o odszkodowanie za śmierć syna lub córki, obawiając się dalszych cierpień i stresu wynikającego z przebiegu postępowania karnego. Na taką decyzję wpływa też często koszt wynajęcia adwokata oraz obawa przed wywiadem środowiskowym. Należy liczyć się z tym, że ubezpieczyciel ma doświadczenie w unikaniu wypłaty odszkodowania lub wypłacaniu jak najniższych kwot, a sprawca wypadku zrobi wszystko, by uniknąć kary. Śmierć bliskiej osoby jest niewyobrażalną tragedią, jednak nie wszystkim zależy na tym, by rodzina otrzymała rekompensatę finansową za doznaną krzywdę. Ważne jest więc, by w tych trudnych chwilach bliscy zmarłego mogli liczyć na wsparcie doświadczonych prawników. Profesjonaliści wiedzą, jak postępować w takich sytuacjach. Mamy świadomość tego, że sprawa o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej stanowi dodatkowe obciążenie psychiczne, dlatego działamy taktownie, szybko i bez opłat wstępnych.

   

   

  Bezpłatna analiza Twojej sprawy
   Opinie

   Gwiazdki opini

   AP Odszkodowania znalazłam w Internecie. Pierwszy raz musiałam korzystać z tego typu firmy, i ten wybór okazał się NAJLEPSZY! Rzetelna obsługa od samego początku, na każdym etapie postępowania. Bardzo dobry kontakt, uzyskiwałam odpowiedzi na każde zapytanie.
   Firma Pana Pawła uzyskała wysokie odszkodowanie dla mojego syna, potrąconego przez samochód.
   Firmę AP ODSZKODOWANIA będę polecać z czystym sumieniem!

   Małgorzata A.

   Gwiazdki opini

   Korzystałam z usług Kancelarii i jestem bardzo zadowolona. Nie musiałam uczestniczyć w trudnych prawnie rozmowach. Okazano mi dużą życzliwość i zrozumienie problemu. Zawsze uzyskałam wyczerpujące informacje. Bardzo dziękuję za pomoc i będę polecać usługi Kancelarii każdemu kto będzie w potrzebie.

   Teresa J.

   Gwiazdki opini

   Witam, w ciężkiej sytuacji została mi polecona firma Pana Pawła Gaja i NIE ZAWIODŁEM SIE. Potwierdziły się wszystkie opinie przekazane przez przyjaciół, tj. profesjonalizm, kultura osobista, dyskrecja, pełna dostępność podczas prowadzenia mojej sprawy, a przede wszystkim SKUTECZNOŚĆ! Z czystym sumieniem mogę wszystkim polecić – jest wiele firm o podobnym profilu, ale właściwy adres tylko JEDEN!

   Pozdrawiam

   Marcin J.

   Gwiazdki opini

   Moja ciocia uległa bardzo poważnemu wypadkowi w autobusie miejskim. Nawet nie wiedziała, że może w związku z tym otrzymać jakieś odszkodowanie. Dzięki AP Odszkodowania otrzymała naprawdę duże pieniądze. Sprawa trafiła do sądu ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło grosze a w sądzie okazało się, że powinna otrzymać pięć razy więcej. Świetny kontakt z firmą i fachowo załatwiona sprawa przez świetnych prawników.

   Polecam

   Mateusz

   Oceń artykuł:

   Oceny:

   Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która doda opinię