Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

O odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z obowiązkowej polisy OC może starać się pokrzywdzony, który doznał urazu. Muszą zostać spełnione zostały przesłanki z art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

To nie rolnik wypłaca odszkodowanie a towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym rolnik jest ubezpieczony.

Również rolnikowi, który uległ wypadkowi w swoim gospodarstwie należy się odszkodowanie rolnicze z polisy OC. Powinny być spełnione powyższe przesłanki. Winę musi ponosić osoba wspólnie zamieszkująca z rolnikiem lub świadcząca pomoc rodzinną czy sąsiedzką w gospodarstwie rolnym.

Kiedy przysługuje odszkodowania za wypadek w rolnictwie?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w rolnictwie wypłacane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie jest jedynym świadczeniem. Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje poszkodowanym w gospodarstwie rolnym. Należy pamiętać, że szkoda powstała w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego powinna zostać zlikwidowana z obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej. Taką polisę powinien posiadać każdy rolnik. A więc to nie rolnik wypłaca odszkodowanie a towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym rolnik ma wykupioną polisę OC.

Uprawnienie do żądania odszkodowania z polisy OC gospodarstwa rolnego wynika z art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Artykuł ten stanowi, że „z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.” Mamy więc do czynienia z przesłankami podmiotowymi a więc katalogiem osób, które mają ponosić winę za wypadek. Kolejne to przesłankami przedmiotowe czyli związkiem pomiędzy prowadzeniem gospodarstwa rolnego a zaistniałą szkodą. Dobra kancelaria jest w stanie przeanalizować każdą sprawę pod kontem zasadności roszczeń odszkodowawczych.

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

Odszkodowania rolnicze przysługują każdemu, kto został poszkodowany, jeśli zostaną spełnione powyższe przesłanki. Również rolnikowi, który uległ wypadkowi w swoim gospodarstwie należy się odszkodowanie z polisy OC jeśli winę ponosi: osoba wspólnie zamieszkująca z rolnikiem lub świadcząca pomoc rodzinną czy sąsiedzką w gospodarstwie rolnym.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Abstrahując od powyższego, należy się zastanowić nad zasadą ponoszenia odpowiedzialności przez właściciela gospodarstwa rolnego. Zasada ogólna wynikająca z art. 415 k.c. ma zastosowanie do wypadków, za które odpowiada posiadacz niewielkiego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z powołanym przepisem „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Więc dochodzić odszkodowania można jedynie jeśli rolnik bądź osoba pracująca w gospodarstwie rolnym ponosi za wypadek winę.

Przykład 1:

Rolnik poprosił syna, który od pewnego czasu nie mieszka już na terenie gospodarstwa rolnego, o oporządzenie byków w oborze. Syn został poturbowany przez agresywnego i nieuwiązanego byka w wyniku czego doznał złamania żeber oraz ręki. Winę za wypadek ponosi rolnik ponieważ dopuścił osobę, której agresywny byk nie znał co spowodowało większą agresję. Ponadto jego wina wynika z faktu dopuszczenia osoby trzeciej do niezabezpieczonego zwierzęcia.

Przykład 2:

Rolnik poprosił matkę o przeprowadzenie prac na drabinie mających na celu pielęgnację drzewek owocowych. Drabina była wykonana z drewna a jej stan techniczny był zły. Rolnik mino wszystko powierzył pracę matce, która spadła w wyniku złamania się szczebla drabiny doznając złamania kręgosłupa. Wina rolnika wynika z udostępnienia drabiny w złym stanie technicznym osobie pracującej w jego gospodarstwie rolnym.

Drugą zasadą ponoszenia odpowiedzialności za wypadki w rolnictwie jest wynikająca z art. 435 k.c. zasada ryzyka. Zgodnie z powołanym przepisem „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu (…)” . Mamy więc do czynienia z gospodarstwem rolnym zmechanizowanym, które nie mogłoby funkcjonować bez wykorzystania sił przyrody. Istotą ryzyka jest z góry przesądzona odpowiedzialność. Rolnik posiadający tak duże gospodarstwo odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z ruchem tego gospodarstwa nawet jeśli nikt nie ponosi za wypadek winy.

Przykład 3:

Na terenie gospodarstwa rolnego, do którego mają zastosowanie przepisy art. 435 k.c. osoba pracująca przy naprawie maszyny rolniczej, straciła równowagę i spadła doznając złamania biodra. Niezależnie od przyczyny upadku (zawrót głowy, poślizgnięcie się lub potknięcie o wystające elementy) poszkodowany doznał urazu w związku z ruchem zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody a więc powinien otrzymać odszkodowanie.

Jakie odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

O wysokości zadośćuczynienia oraz rodzajach odszkodowań za odniesione urazy piszemy w artykule Wypadek komunikacyjny.

Odszkodowania rolnicze – ile czasu na dochodzenie?

Na dochodzenie odszkodowania macie Państwo nawet 20 lat. Najprawdopodobniej jest jeszcze czas na odzyskanie odszkodowania.

Przeczytaj o kolejnej osobie, która uzyskała pomoc od firmy AP Odszkodowania w artykule: Odszkodowanie za upadek z drabiny

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.