Bezpłatna analiza Twojej sprawy
  Zadośćuczynienie po wypadku

  Zadośćuczynienie po wypadku

  Zgodnie z art. 444 i 445 k.c. w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie po wypadku otrzymasz zatem kiedy doznałeś wszelkiego rodzaju obrażeń ciała. To niekoniecznie musi być złamanie ręki czy nogi. Również w przypadku ogólnego potłuczenia czy zaburzeń psychicznych w postaci stresu pourazowego lub zaburzeń adaptacyjnych będzie Ci przysługiwało zadośćuczynienie.

  Świadczenie to jest swego rodzaju zaspokojeniem niematerialnej części szkody. Dotyczy tak zwanych szkód osobowych. Jego wypłata uzależniona jest od wielu czynników. Są nimi rozmiar doznanych obrażeń, trwałe następstwa wypadku, wiek osoby poszkodowanej, utrata perspektyw, niemożność brania udziału w życiu społecznym czy rodzinnym. Czynniki te są najczęściej brane pod uwagę w przypadku zadośćuczynienia po wypadku.

  Rodzaje wypadków po których otrzymamy zadośćuczynienie

  Do katalogów wypadków, po których można się starać o zadośćuczynienie zalicza się wszelkiego rodzaju zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi osoba trzecia. Ta odpowiedzialność nie zawsze musi być połączona z winą ale o tym napiszemy w dalszej części artykułu. Biorąc pod uwagę liczbę spraw, w których osoby poszkodowane walczą o zadośćuczynienie należy wymienić wypadki w następującej kolejności. Wypadek komunikacyjny, wypadek na ulicy czyli potknięcie lub poślizgnięcie na chodniku lub ulicy, wypadek w pracy oraz w rolnictwie.

  Zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym

  Wypadki komunikacyjne są najczęstszymi i najtragiczniejszymi w skutkach zdarzeniami za które można uzyskać odszkodowanie. Ponadto odpowiedzialność za nie jest najłatwiejsza do udowodnienia. W tym przypadku prawie zawsze na miejscu zjawia się Policja, która ustala sprawcę. Zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym, za który ktoś ponosi winę otrzyma każda osoba oprócz sprawcy szkody. Będzie to pasażer pojazdu sprawcy oraz pozostałych pojazdów, potrącenie pieszego na pasach, kierowca innego pojazdu.

  Niestety zdarzają się wypadki komunikacyjne, za które nikt nie ponosi winy. Wtedy zadośćuczynienia nie otrzymają kierujący innymi pojazdami mechanicznymi nawet jeśli nie są sprawcami a ponieśli obrażenia ciała. Do takiej sytuacji dojdzie jeśli sprawca szkody doznał zawału serca, udaru lub innego schorzenia w chwili wypadku co doprowadziło do kolizji. Takiej osobie nie można zarzucić winy. Zgodnie z art. 436 kodeksu cywilnego §  2 „w razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji (…) wymienione osoby (posiadacz samoistny lub zależny) mogą wzajemnie żądać naprawienia szkód tylko na zasadach ogólnych”. Zasady ogólne natomiast są zawarte w art. 415 k.c., który mówi, że „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Elementem koniecznym będzie tutaj wina sprawcy.

  W tej sytuacji dobrze jest przystąpić do postępowania karnego aby wykazać winę sprawcy szkody. Bez jej wykazania kierowca, który doznał obrażeń ciała w wypadku nie otrzyma zadośćuczynienia.

  Zadośćuczynienie po upadku na chodniku lub ulicy

  Biorąc pod uwagę stan polskich chodników oraz dbałość o zimowe utrzymanie tereny do wypadków chodnikowych dochodzi w Polsce bardzo często. Wystające płyty chodnikowe, studzienki, wyrwy w bruku czy asfalcie to nasza codzienność. Przy odrobinie nieuwagi może dojść do poważnych złamań zwłaszcza u dzieci i osób starszych. O zadośćuczynienie po upadku na chodniku lub ulicy będzie się można starać od zarządcy chodnika lub drogi. Najczęściej będzie to gmina, spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa.

  Aby uzyskać świadczenie należy udowodnić, że do wypadku doszło w konkretnym miejscu i okolicznościach. W przeciwieństwie do wypadków komunikacyjnych do upadków na chodnikach nikt nie wzywa Policji. Najczęściej osoba poszkodowana samodzielnie opuszcza miejsce zdarzenia i udaje się do szpitala lub do domu. Co należy zrobić aby uzyskać zadośćuczynienie po upadku na chodniku? Należy zadbać o to abyśmy mogli udowodnić odpowiedzialność zarządcy. Najważniejszy jest świadek wypadku lub zapis z monitoringu. Jeśli nie mamy świadka a w okolicy nie znajdują się żadne kamery trzeba zadzwonić na Policję lub do Straży Miejskiej. Następnie wykonać dokumentację zdjęciową miejsca upadku i znaleźć podmiot odpowiedzialny za utrzymanie chodnika. Z tym ostatnim czasem będzie niezmiernie trudno. Może się to wiązać z koniecznością uzyskania map geodezyjnych lub wypisów z rejestrów gruntu.

  Zadośćuczynienie po wypadku na zjeździe z drogi publicznej

  Jest to wyjątkowa sytuacja, która może jeszcze bardziej skomplikować walkę o zadośćuczynienie po wypadku. Zgodnie z Art. 30. Ustawy o drogach publicznych „Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”. Zatem jeśli do wypadku dojdzie na zjeździe z drogi publicznej, w związku ze złym utrzymaniem nawierzchni, zadośćuczynienie powinien wypłacić właściciel działki przyległej do drogi. Bardzo często będzie to ten sam podmiot lub inny podmiot publiczny i wtedy nie ma większego problemu z uzyskaniem odszkodowania. Jeśli jednak właścicielem jest osoba prywatna należy upewnić się, że ta osoba jest w ogóle wypłacalna.

  Zadośćuczynienie po wypadku w pracy

  Wypadki w pracy to odrębna kategoria spraw za które można uzyskać zadośćuczynienie. Dochodzi do nich stosunkowo często i potrafią być tragiczne w skutkach. Jednak zarówno pracodawcy jak i sami pracownicy zasadniczo dbają o BHP. W przypadku jednak doznania obrażeń ciała w wypadku w pracy warto sprawdzić kto za wypadek odpowiada. Nie zawsze będzie to pracodawca. Do wypadków w pracy, za które nie ponosi odpowiedzialności pracodawcy zaliczamy wypadki komunikacyjne w pracy, na chodniku podczas wykonywania pracy czy załadunku u kontrahenta. Jeśli jednak do wypadku dojdzie na terenie naszego zakładu pracy można otrzymać zadośćuczynienie od pracodawcy. Warunkiem jest tutaj, że nie zostanie stwierdzone, iż pracownik jest wyłącznie winny wypadkowi.

  Podobnie jak w przypadku wypadków komunikacyjnych nie zawsze otrzymamy zadośćuczynienie po wypadku w pracy. Jeśli mamy do czynienia z małym przedsiębiorcą czy firmą usługową nasz pracodawca będzie odpowiadał na zasadzie winy. Należy zatem udowodnić, że jego działanie lub zaniechanie zawierało znamiona winy. Takim dowodem będzie brak szkoleń BHP, badań lekarskich, uszkodzona maszyna, śliska podłoga bez odpowiedniej informacji itp. Jeśli jednak mamy do czynienia z dużym zakładem produkcyjnym, transportowym, czy nawet handlowym odpowiedzialność właściciela będzie się kształtowała na zasadzie ryzyka. To znaczy, że taki przedsiębiorca odpowie za naszą krzywdę niezależnie czy ponosi winę czy nie.

  Zadośćuczynienie po wypadku w rolnictwie

  Choć do wypadków w rolnictwie dochodzi stosunkowo rzadko to najczęściej są to bardzo poważne w skutkach zdarzenia. Praca przy dużych często starych maszynach rolniczych prowadzi często do poważnych złamań i innych obrażeń. Zadośćuczynienie po wypadku w rolnictwie otrzymamy z polisy OC gospodarstwa rolnego. Odpowiedzialność kształtuje się podobnie do tej po wypadkach w pracy. Jeśli mamy do czynienia w dużym gospodarstwem korzystającym z wielu ciężkich maszyn rolniczych to rolnik odpowie na zasadzie ryzyka. Jeśli farma jest niewielka będzie to zasada winy.

  Wysokość zadośćuczynienia po wypadku

  Na wysokość zadośćuczynienia wpływają zasadniczo czynniki wskazane na początku artykułu. Najważniejsze obecnie są trwałe następstwa wypadku. Mają one zasadnicze znaczenie dla wysokości zadośćuczynienia po wypadku. Im zdarzenie było poważniejsze w skutkach tym wysokość świadczenia będzie większa. Wiek osoby poszkodowanej również znacząco wpływa na sprawę. Poważne urazy u młodego człowieka będą miały wpływ na jego całe życie zawodowe, społeczne, rodzinne. Te same obrażenia u osoby starszej nie będą jej ograniczały przy wszystkich powyższych aktywnościach z tą samą intensywnością. Z powyższym wiąże się utrata perspektyw. Większe perspektywy na przyszłość ma młody człowiek o osoby przebywającej np. na emeryturze. Natomiast niemożność brania udziału w życiu społecznym czy rodzinnym bardziej dotknie osoby starsze niż dzieci.

  Są to czynniki, które powinno się brać pod uwagę przy szacowaniu wysokości zadośćuczynienia po wypadku. Kwoty tego świadczenia sięgają od kilku tysięcy do nawet kwoty przekraczającej milion złotych. Np. za niepowikłane złamanie ręki czy nogi poszkodowany może otrzymać 5-10 tyś. złotych. Po złamaniu ręki w barku, skutkującym całkowitym zesztywnieniem zadośćuczynienie może wynieść nawet sto pięćdziesiąt lub dwieście tysięcy złotych. Kwoty milionowe oznaczają niestety, że wypadek był na tyle tragiczny w skutkach, że normalne życie poszkodowanego już nie jest możliwe.

  Jak oszacować wysokość zadośćuczynienia za wypadek

  Oszacowanie wysokości zadośćuczynienia po wypadku jest dosyć skomplikowana. Należy pamiętać, że Sąd nie może zasądzić kwoty wyższej od dochodzonej w pozwie. Jeśli zażądamy zbyt niskiej kwoty nie otrzymamy świadczenia we właściwej wysokości. Jeśli jednak nasze roszczenie będzie znacznie przekraczało właściwą wysokość zadośćuczynienia i Sąd przyzna nam kwotę dużo mniejszą będzie się to wiązało z koniecznością poniesienia znacznych kosztów sądowych. Strona sporu ponosi koszty sądowe w wysokości w jakiej przegrała proces. Jeśli zatem wartość przedmiotu sporu wyniesie sto tysięcy a Sąd uzna, że kwota właściwa to pięćdziesiąt tysięcy złotych trzeba będzie ponieść nawet kilkanaście tysięcy złotych kosztów sądowych.

  Aby dokładnie oszacować wysokość odszkodowania trzeba zasięgnąć wiedzy medycznej i prawniczej. Analiza dokumentacji medycznej przez lekarza orzecznika pozwoli na ustalenie trwałych następstw wypadku. Natomiast analiza prawnicza pozwoli na dokonanie odpowiednich wyliczeń biorąc pod uwagę zasądzane kwoty w Sądzie do którego kierujemy sprawę. Każdy Sąd ma inne podejście do spraw odszkodowawczych. W różnych sądach można będzie uzyskać różne kwoty zadośćuczynienia za to samo zdarzenie. Dlatego tak ważne jest tutaj doświadczenie i organizacja pracy w kancelarii, która prowadzi sprawę. Nie każda kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań i współpracuje z lekarzami orzecznikami. Sprawy odszkodowawcze są niezmiernie skomplikowane. Dlatego ważne jest aby uzyskać profesjonalną pomoc w tak ciężkiej chwili jak walka o odszkodowanie po wypadku.

   

   

   

  Bezpłatna analiza Twojej sprawy
   Opinie

   Gwiazdki opini

   AP Odszkodowania znalazłam w Internecie. Pierwszy raz musiałam korzystać z tego typu firmy, i ten wybór okazał się NAJLEPSZY! Rzetelna obsługa od samego początku, na każdym etapie postępowania. Bardzo dobry kontakt, uzyskiwałam odpowiedzi na każde zapytanie.
   Firma Pana Pawła uzyskała wysokie odszkodowanie dla mojego syna, potrąconego przez samochód.
   Firmę AP ODSZKODOWANIA będę polecać z czystym sumieniem!

   Małgorzata A.

   Gwiazdki opini

   Korzystałam z usług Kancelarii i jestem bardzo zadowolona. Nie musiałam uczestniczyć w trudnych prawnie rozmowach. Okazano mi dużą życzliwość i zrozumienie problemu. Zawsze uzyskałam wyczerpujące informacje. Bardzo dziękuję za pomoc i będę polecać usługi Kancelarii każdemu kto będzie w potrzebie.

   Teresa J.

   Gwiazdki opini

   Witam, w ciężkiej sytuacji została mi polecona firma Pana Pawła Gaja i NIE ZAWIODŁEM SIE. Potwierdziły się wszystkie opinie przekazane przez przyjaciół, tj. profesjonalizm, kultura osobista, dyskrecja, pełna dostępność podczas prowadzenia mojej sprawy, a przede wszystkim SKUTECZNOŚĆ! Z czystym sumieniem mogę wszystkim polecić – jest wiele firm o podobnym profilu, ale właściwy adres tylko JEDEN!

   Pozdrawiam

   Marcin J.

   Gwiazdki opini

   Moja ciocia uległa bardzo poważnemu wypadkowi w autobusie miejskim. Nawet nie wiedziała, że może w związku z tym otrzymać jakieś odszkodowanie. Dzięki AP Odszkodowania otrzymała naprawdę duże pieniądze. Sprawa trafiła do sądu ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło grosze a w sądzie okazało się, że powinna otrzymać pięć razy więcej. Świetny kontakt z firmą i fachowo załatwiona sprawa przez świetnych prawników.

   Polecam

   Mateusz

   Oceń artykuł:

   Oceny:

   Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która doda opinię