Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku

Jednym z najbardziej wstrząsających momentów w naszym życiu jest śmierć osoby bliskiej. Gdy do nieszczęścia dochodzi niespodziewanie, w wyniku wypadku, cierpienie jest jeszcze większe. Krzywda doznana w wyniku takiej tragedii ma podłoże zarówno emocjonalne jak i materialne. Poczucie straty, smutku, przygnębienia a następnie żalu i złości pozostawia w nas ślad, który będzie nam towarzyszył do końca życia. Bardzo często taka tragedia wiąże się również ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej rodziny. Zdarza się, że to zmarły przyczyniał się w znacznym stopniu do zaspakajania finansowych potrzeb rodziny. Potrzeby materialne rodziny to jednak nie wszystko. Osobista pomoc, której zmarły udzielał równie chętnie co wsparcia finansowego, a której rodzina już nigdy nie uświadczy z jego strony ma wpływ na rodzaj oraz wysokość świadczenia należnego bliskim.

Formalności związane z rozpoczęciem postępowania likwidacyjnego

Do rozpoczęcia postępowania mającego na celu uzyskanie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej musimy wiedzieć kto może się o nie starać. Art. 446 § 3 k.c. wskazuje na ja bliższych członków rodziny zmarłego. Bez wątpienia mamy do czynienia z rodzicem, dzieckiem, dziadkami, wnukami, współmałżonkami oraz rodzeństwem. Zgodnie jednak z ugruntowanym orzecznictwem przepisu tego nie należy stosować wyłącznie do krewnych czy małżonków. Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie i zbadać jaka więź emocjonalna łączyła osobę roszczącą ze zmarłym. Krąg osób uprawnionych może zostać rozszerzony na konkubentów czy członków rodziny zastępczej.

Po ustaleniu czy możemy starać się o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej niezbędne będzie skompletowanie dokumentów potwierdzających nasze pokrewieństwo lub/oraz więź łączącą nas ze zmarłym. Mowa tutaj o akcie urodzenia lub małżeństwa oraz innych dowodach takich jak zeznania świadków, wspólne zdjęcia czy filmy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często wykonują wywiad środowiskowy, który może mieć negatywny wpływ na pogrążonych w cierpieniu bliskich osoby zmarłej. Wskazane jest aby przy takim spotkaniu uczestniczył profesjonalny pełnomocnik, który studzi zapał niektórych pracowników ubezpieczyciela do doszukiwania się czynników mogących mieć wpływ na obniżenie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej.

Jakie świadczenia przysługują po śmierci osoby bliskiej?

Gdy członek rodziny ginie w wypadku, osoba lub podmiot odpowiedzialny ma obowiązek spełnienia świadczeń na rzecz osób pokrzywdzonych. Bez znaczenia jest fakt czy osoba bliska zmarła w wyniku wypadku drogowego, wypadku w pracy czy w rolnictwie.

    1. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Podstawowym świadczeniem przysługującym osobom bliskim po wypadku jest zadośćuczynienie po wypadku. Ma ono na celu powetowanie bólu i cierpienia po doznanej krzywdzie. Zadośćuczynienie po takiej stracie powinno zostać oszacowane na podstawie stopnia zażyłości i bliskości roszczącego ze zmarłym. Nie mniejsze znaczeniu ma tutaj fakt w jakim stopniu i w jaki osoba roszcząca poradziła sobie ze śmiercią. Czy z żałobą poradziła sobie sama czy korzystała z pomocy psychologa lub psychiatry.

    2. Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Jeśli śmierć osoby bliskiej niesie za sobą znaczne pogorszenie sytuacji życiowej sąd może zobowiązać podmiot odpowiedzialny do zapłaty odszkodowania, mającego na celu kompensatę poniesionej szkody. Świadczenie to nie przysługuje jedynie wtedy gdy zmarły wspomagał rodzinę wyłącznie finansowo. Mógł on również świadczyć pomoc w wielu czynnościach życia codziennego takich jak pomoc w gospodarstwie domowym, w wychowaniu dzieci, wnuków, opieka w chorobie czy wsparcie na starość. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej będzie również zrekompensować wydatki, które bliscy będą musieli ponosić w przyszłości na świadczenie usług, które mógłby wykonywać zmarły. Dotyczy to remontów, utrzymania domu, opieki w trakcie choroby czy zapłaty za żłobek.

    3. Zwrot kosztów leczenia

Jeśli po wypadku poszkodowany wymagał leczenia, za które rodzina poniosła koszty, odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia przysługuje osobie, która te koszty poniosła.

    4. Koszty związane z pogrzebem

Odszkodowanie za poniesione koszty związane z pogrzebem otrzyma osoba, która te koszty poniosła. Należy pamiętać aby gromadzić faktury związane ze wszystkimi kosztami. Zalicza się do nich koszt miejsca na cmentarzu, organizacji pochówku, wykonania nagrobka a także stypy czy zakupionych ubrań na uroczystość pogrzebową.

     5. Renta alimentacyjna

Art. 446 § 2 k.c. stanowi, iż osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, renty obliczonej stosownie do potrzeba poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego.

 

Walka w sądzie karnym o stwierdzenie wyłącznej winy sprawcy

Profesjonalne kancelarie zajmujące się dochodzeniem odszkodowań przystępują do postępowania karnego w celu zabezpieczenia interesów swoich klientów. Należy pamiętać, że oskarżony o spowodowanie śmierci w wyniku wypadku będzie robił wszystko aby uwolnić się od odpowiedzialności. Rodziny zmarłych będąc w przekonaniu, że wina jest bezsporna rzadko wynajmują prawników do prowadzenia postępowań karnych z uwagi na koszt takiej usługi. Niestety zdarza się, że już na etapie postępowania karnego sprawca działając przez profesjonalnego pełnomocnika będzie starał się wykazać, że nie ponosi winy, lub że zmarły przyczynił się do wypadku. Ma to ogromny wpływ na sytuację prawną rodziny ponieważ udowodnienie przyczynienia zmniejsza kwoty świadczeń wypłaconych przez ubezpieczyciela nawet o kilkadziesiąt procent. AP Odszkodowania na wniosek swoich klientów może przystąpić do postępowania karnego nie pobierając opłat wstępnych. Doświadczeni prawnicy zrobią wszystko aby wyłączną winą obarczyć sprawcę a rodzina zmarłego otrzymała możliwie najwyższe odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Pomoc prawników w walce o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Stan psychiczny i emocjonalny po stracie osoby bliskiej niekiedy przeszkadza w podjęciu prawidłowej decyzji dotyczącej naszej przyszłości. Formalności związane z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego nie należą do najłatwiejszych nawet w przypadku dochodzenia odszkodowania za mniejszą szkodę. Należy pamiętać, że ubezpieczyciel zrobi wszystko aby nie wypłacić odszkodowania lub by wypłacić je w możliwie najniższej wysokości. Wywiad środowiskowy jest jednym z wielu narzędzi ubezpieczycieli służących do wykazania, że więź zmarłego z rodziną nie była wystarczająca do wypłaty zadośćuczynienia. Pomoc doświadczonych prawników w przygotowaniu postępowania likwidacyjnego oraz sądowego jest nieoceniona w tego typu przypadkach. Atutem kancelarii prawnych zajmujących się dochodzeniem odszkodowań oprócz ogromnego doświadczenia jest brak opłat wstępnych. Prowizyjne wynagrodzenie za usługę mobilizuje nas do szybkiego i sprawnego działania aby uzyskać najwyższe odszkodowanie w możliwie najkrótszym czasie.

Ile czasu na dochodzenie odszkodowania za śmierć bliskiej osoby?

Termin przedawnienia w sprawach o odszkodowania za śmierć bliskiej osoby jest uzależniony od tego kto ponosi winę za wypadek. Jeśli to nie zmarły po śmierci którego rodzina zamierza rościć prawo do zadośćuczynienia został uznany za sprawcę, termin przedawnienia wynosi 20 lat. Należy pamiętać o tym, że zdarzają się sytuacje, w których możliwość uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć bliskiej osoby przysługiwać będzie nawet wówczas, gdy sprawca wypadku zginął w jego wyniku. Do takiej sytuacji dojdzie gdy inny uczestnik przyczynił się do zdarzenia lub gdy winę ponosi osoba, która ze względu na jej wiek lub ograniczoną możliwość oceny sytuacji doprowadzi do niego. Wówczas będziemy mieli do czynienia z trzyletnim terminem przedawnienia.

dane kontaktowe

AP Odszkodowania Paweł Gaj
ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4
42-200 Częstochowa

 

TEL: 34 374 37 36

GSM: +48 792 020 240
Email: biuro@apo24.pl

godziny otwarcia

Pn - Pt: 9:00 - 17:00
Sb: nieczynne

facebooklogo